0_con-dia.jpg

Phát hiện loài đỉa mới với 3 hàm và 59 chiếc răng

08-09-2019

Loài đỉa được phát hiện ở Washington DC là sinh vật kì lạ mới đầu tiên được phát hiện từ năm 1975.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14