0_espresso-history.jpg

Angelo Moriondo, Luigi Bezzera, Desiderio Pavoni và Giovanni Achille Gaggia - Những người khai sinh cà phê Espresso

06-08-2019

IDEAS+ - Xem xét sự phổ biến và phát triển không ngừng của espresso trong những năm qua, thật ấn tượng khi biết rằng các thiết kế ban đầu của Bezzera, Pavoni và Gaggia vẫn chiếm ưu thế trong các máy espresso ngày nay.

Content 14