0_huawei-laptops.jpg

Tin sáng 21.06.2019: Microsoft vẫn bán số lượng latop Huawei tồn kho và tiếp tục cập nhật phần mềm nếu bạn mua

19-06-2019

IDEAS+ - Microsoft đã nối lại việc kinh doanh máy tính xách tay Huawei hiện có trên cửa hàng trực tuyến của mình. Sau khi hết hàng, khách hàng sẽ không thể mua máy tính xách tay Huawei cho đến khi có điều gì đó thay đổi trong quyết định của chính phủ Hoa Kỳ.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14