• Trang chủ
  • Những tổ nghề nổi tiếng thế giới - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Những tổ nghề nổi tiếng thế giới
0_espresso-history.jpg

Angelo Moriondo, Luigi Bezzera, Desiderio Pavoni và Giovanni Achille Gaggia - Những người khai sinh cà phê Espresso

06-08-2019

IDEAS+ - Xem xét sự phổ biến và phát triển không ngừng của espresso trong những năm qua, thật ấn tư��ng khi biết rằng các thiết kế ban đầu của Bezzera, Pavoni và Gaggia vẫn chiếm ưu thế trong các máy espresso ngày nay.

Content 14