• Trang chủ
  • Thương mại hóa trạm không gian - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Thương mại hóa trạm không gian
0_NASA-1.jpg

Tin sáng 09.06.2019 - NASA mở trạm vũ trụ phục vụ cho phi hành gia tư nhân

08-06-2019

IDEAS+ - NASA đang nỗ lực lớn hơn để mở rộng hoạt động thương mại tại trạm vũ trụ ngoài nghiên cứu và phát triển hiện bị giới hạn bởi nhiệm vụ của Phòng thí nghiệm quốc gia ISS.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14