0_bocanhcung.jpg

Công bố phát hiện một số loài côn trùng mới tại Việt Nam

28-05-2020

Các nhà côn trùng học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và của Nhật Bản phối hợp với Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ đã công bố phát hiện một số loài côn trùng mới tại Việt Nam.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14