0_ho-up-nguoc.jpg

Các nhà khoa học khám phá ra dưới đáy đại dương có một cái hồ úp ngược, tiếp nước cho một thác nước cũng chảy ngược!

03-01-2019

Khu vực mạch thủy nhiệt lớn vừa được khám phá, mới được đặt tên và đầy những sinh vật biển chưa ai biết tới.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 106 trang (1059 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14